Lezingen

Ds. W. Harinck: Opening

Ds M. Goudriaan: Ds. I. Kievit (1887-1954)

Ds. I. Kievit (1887 – 1954) was predikant in Garderen, Benschop, Lunteren en Baarn. Mede door zijn artikelen in het Gereformeerd Weekblad en de leiding die hij gaf aan een kring van jongere predikanten had hij invloed, ook buiten zijn eigen kerk. Een begaafd theoloog met geestelijk gezag en een scherp polemicus, zo kan hij getypeerd worden. Kenmerkend voor hem: zijn opvatting over de rechtvaardiging (de zgn. ‘vierschaarbeleving’ ), over de verzegeling van de Heilige Geest, over de tweeërlei kinderen van het verbond. Hoe werd en wordt zijn werk gewaardeerd en ontvangen?

Ds. L. de Wit: Pastoraat aan dementerenden

Vanuit onze eerbied voor de Schepper van het leven heeft de christelijke gemeente de beschermwaardigheid van het leven hoog staan. Dit bepaald ook onze positie in de discussie rondom ‘voltooid leven’, maar hoe gaan wij om met broeders en zusters die leven in een andere werkelijkheid? Hoor je er nog bij, als je niet meer begrijpt wat er gebeurt?

Wanneer het proces zicht voortzet, vinden ambtsdragers en gemeenteleden het steeds moeilijker om op bezoek te gaan. Soms vraag je je af: ‘heeft het ook nog wel zin, als ik weg ben, is hij of zij vaak al vergeten dat ik ben geweest.’ Of mogen zij, juist in hun kwetsbaarheid, rekenen op onze aandacht? Alleen hoe doe ik dat dan?

Tijdens deze lezing staan we stil bij de verschillende fase in het proces van dementie en de daarbij horende communicatieve mogelijkheden. Voor deze gemeenteleden is speciaal een kerkelijk herinneringsboek ontworpen wat gebruikt kan worden als hulpmiddel. 

Dr. P.C. Hoek: De theologie van Dordt (1)

De avondlezingen staan in het teken van de erfenis van Dordt. De eerste lezing gaat over de betekenis van de Dordtse Leerregels voor de theologie, de tweede lezing vraagt naar het belang van de theologie van Dordt voor de persoonlijke vroomheid.'

Ds. J. Westerink: Jakob - Israël, zondaar en aartsvader (1)

Ervaringen met vorige lezingen over Bijbelse onderwerpen hebben mij geleerd, dat dit soort lezingen dikwijls gebruikt wordt bij de voorbereiding voor de prediking.

Daarom enkele opmerkingen met het oog op de prediking. Er zit veel stof in de geschiedenis van Jakob die zich leent voor wat hap-snap  tekstkeuzen van ‘losse teksten’. Het gevaar is dan groot – al ontkomen sommigen ook niet aan dat gevaar bij het houden van een serie vervolgpreken (!) – dat we blijven steken in moralistische en stichtelijke opmerkingen, die misschien wel bijbels zijn, maar die niet laten zien welke prachtige lijnen er lopen door zo’n geschiedenis in de Godsopenbaring.

Wie over Jakob wil preken, zal zich om te beginnen moeten realiseren dat het in die geschiedenis vooral gaat over de God van Jakob. Niet voor niets wordt de Heere in O en NT vaak zo genoemd: God van Jakob. Hij openbaart Zich in het leven van deze aartsvader op een heel bijzondere manier als de God van het welbehagen, de God van de genadige verkiezing, Die zondaren zaligmaakt, zonder enige verdienste van hun kant.

Preken over Jakob betekent dus preken over de God van Jakob en over Zijn werk in het leven van deze zondaar. De vraag waarom Jakob wel en Ezau niet, komt dan in een ander licht te staan.

Een tweede opmerking is een persoonlijke. Ik hield een serie preken  over Jakob in 1990. De preek die ik in die serie hield over de Pnielgeschiedenis heeft toen zoveel opschudding veroorzaakt, dat ik jaren lang werd aangesproken als de ‘man van de Pnielpreek’. Zelfs onlangs vroeg iemand mij nog of ik dat was. Het heeft mij er sindsdien van weerhouden over dit deel van de Godsopenbaring te preken. Het verzoek van de stuurgroep bracht mij er toe, me weer eens te bezinnen op de vraag, of ik nog altijd achter de boodschap sta, die toen zoveel opschudding veroorzaakte. In de tweede lezing hoop ik me daarover te verantwoorden.

De eerste lezing gaat dus over de hoofdstukken, die aan het Pnielgebeuren voorafgaan. Omdat de stof veel te uitgebreid is voor twee lezingen, zal ik slechts wat hoofdmomenten aanstippen. Uiteraard beginnen we dan bij de geboortegeschiedenis van Jakob en Ezau en de deal die Jakob met Ezau sluit, Gen.25. Vervolgens luisteren we naar Gen. 27 en het begin van Gen. 28 over de overdracht van de zegen van Izaäk aan Jakob. Het gebeuren in Bethel, Gen. 28 moet aandacht krijgen en natuurlijk wat zich afspeelde bij Laban, Gen. 29- 31. Daarna de terugkeer, het visioen in Mahanaim en de voorbereidingen op de ontmoeting met Ezau. De rode draad in alles is Gods trouw aan Zijn belofte, die afsteekt tegen Jakobs geknoei.

De tweede lezing begint dan met de Pnielgeschiedenis, die gevolgd wordt door de ontmoeting met Ezau, Gen. 33. In Gen. 35 vraagt de geboorte van Benjamin en de dood van Rachel onze aandacht. Dan volgt de Jozefsgeschiedenis en Jakobs klacht in Gen. 42, gevolgd door de hereniging met Jozef en de ontmoeting met Farao.

Tenslotte is daar de overdracht van de zegen van Abraham en Izaak; de belijdenis van de stervende Jakob en zijn wens om in Kanaän begraven te worden bij Lea.

Dr. A. de Reuver: De hartslag van de prediking

'De hartslag van de prediking' samengevat in een drievoudige zin:

  1. Prediking als werkplaats van de Geest,
  2. Als tegenwoordigheid van Christus
  3. Als grond van het geloof.

Mr. D. J.H van Dijk: De wereld draait niet door

Wij leven in een bekrompen wereld, en wij weten het níet. Geen hogere macht en geen opperwezen die zich bemoeit met deze wereld. Er is geen andere werkelijkheid dan de zintuigelijk waarneembare. Bij deze werkelijkheid zwéren de seculieren. ‘Het altaar’, zo zegt Johan Bavinck, ‘is ingeruild voor de spiegel, waarin de mens alleen zichzelf ziet.’ 

In ons land zijn alle taboes zo ongeveer geslecht, maar het taboe op gelóven staat nog recht overeind. Heel af en toe bekent een BN’er (bekende Nederlander) dat hij zich aangetrokken voelt tot het geloof – ik denk aan de schrijvers Willem Jan Otten of Stephan Sanders – maar dan is dat echt een coming-out. Een ‘uit de kast komen’.

Wat is het christelijke, bevrijdende antwoord op dit verstikkende wereldbeeld?

Dr. P.C. Hoek: De theologie van Dordt (2)

Ds. J. Westerink: Jakob - Israël, zondaar en aartsvader (2)

Ds. A. van der Zwan: Sluiting

© Copyright 2018 | Beheerderspaneel | Mogelijk gemaakt door DGN Websolutions