Geschiedenis

De Haamstede-Conferentie in Elspeet

De naam

Aan mensen die minder goed op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt in kerkelijk Nederland heb je wel wat uit teleggen wanneer je het hebt over de Haamstede-Conferentie. Velen denken dan al vlug aan het toeristische dorp Haamstede op het westpunt van het voormalige Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. En inderdaad….., daar is het allemaal begonnen. In het destijds bestaande conferentieoord “De Burght” werd september 1985 voor het eerst een conferentie gehouden voor hen die in prediking en pastoraat uitgingen van de beginselen van de Reformatie en de Nadere Reformatie. De inschrijving stond open voor predikanten, evangelisten en studenten theologie die zich aan het voorbereiden waren op de ambtelijke dienst in de prediking van Gods Woord. Ook de docenten godsdienst die de doelstelling onderschreven waren hartelijk welkom op de conferentie.

 

Achtergrond voor ontstaan van de conferentie

In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw staken jaarlijks steeds meer predikanten uit Nederland de Noordzee over om in Leicester de bekende Leicester-Conferentie te bezoeken. Dat waren vooral broeders uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, uit de Gereformeerde Bondskringen in de Hervormde Kerk en enkelen uit de Gereformeerde Gemeenten. Op de vroege maandagmorgen in april ontmoette men elkaar op de veerboot en men trok in sterke geestelijke verbondenheid enkele dagen met elkaar op tijdens de conferentie. De Leicester-Conferentie trok predikanten, zendelingen en evangelisten aan afkomstig uit de diverse landen van deze wereld. De lezingen werden in de Engelse taal gehouden. Karakteristiek voor deze conferenties was dat er op de lezingen geen bespreking volgde. De bedoeling was uiteraard wel dat over de inhoud tijdens de onderlinge ontmoetingen werd doorgesproken. Deze conferenties hebben altijd heel veel betekend voor werkers in Gods koninkrijk. In het bijzonder voor hen die werkten op eenzame posten in geïsoleerde gebieden. Het hoofddoel was een stuk geestelijke toerusting en bemoediging tot het werk waartoe men zich geroepen wist. De conferenties duurden enkele dagen en omdat er gezamenlijk overnacht werd was er ruimschoots gelegenheid tot onderlinge ontmoeting. Heel veel deelnemers mochten dan ook terugzien op dagen waarin de zegen van de Heere kennelijk mocht worden ervaren. Zo groeide bij de Nederlandse deelnemers het verlangen om een dergelijke conferentie ook in Nederland te organiseren.

 

Conferentie begonnen in Nederland

Nederlandse deelnemers uit de diverse kerken uit de Gereformeerde Gezindte vormden in 1985 een stuurgroep die de eerste conferentie in Nederland ging organiseren. Als tijdstip voor de conferentie werd gekozen eind augustus/begin september. Dit werd bewust gedaan om in april ruimte te blijven geven voor het bijwonen van de Leicester-Conferentie in Engeland. Een andere reden voor het gekozen tijdstip was om aan het begin van het drukke kerkelijke winterseizoen toegerust en bemoedigd te worden. Hoewel de plaats Haamstede nu niet direct in het centrum van het land lag viel het oog daarop omdat daar gebruik kon worden gemaakt van het conferentieoord “De Burght”.

Dat gaf als bijkomend pluspunt dat men nu eerder voor deelname aan de volledige conferentie met overnachting zou kiezen. Op de eerste conferentie in 1985 mocht met grote dankbaarheid worden teruggezien. De deelname aan de conferentie was goed en de sfeer was zeer open en broederlijk. Na enige jaren tot volle tevredenheid in Haamstede vergaderd te hebben kreeg “De Burght” echter een andere bestemming en moest naar een andere locatie worden omgezien. Deze werd gevonden in het conferentieoord “De Talmahoeve”in het Gelderse Garderen. In het begin van de twintigste eeuw kreeg ook dit conferentieoord een andere bestemming. Gelukkig kon vanaf 2002 een goede vervanging gevonden worden in conferentieoord “Mennorode” te Elspeet. Omdat de naam Haamstede-Conferentie ondertussen zo was ingeburgerd werd besloten om deze naam blijvend te handhaven.

 

Opzet van de conferentie

Vanaf het begin stond de organiserende stuurgroep dezelfde formule voor ogen als die van de Leicester-Conferentie. Lezingen ter toerusting en bemoediging maar niet gevolgd door een officiële bespreking. De conferentie duurt van maandagmorgen tot woensdagmiddag. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk de volledige conferentie te bezoeken maar er is ook de mogelijkheid tot gedeeltelijke deelname.

De conferentie begint op maandagmorgen met een speciale openingspreek, de zogenaamde “domineespreek”. De maandagmiddag wordt begonnen met een lezing over een belangrijke kerkhistorisch figuur en op het eind van de middag met een pastoraal gerichte lezing. Op de maandag en dinsdagavond zijn er vervolglezingen die betrekking hebben op de praktische geloofsleer. Deze avondbijeenkomsten kunnen ook bijgewoond worden door andere belangstellende ambtsdragers. De dinsdag en de woensdagmorgen wordt begonnen met een vervolglezing over een Bijbels figuur in het licht van zijn persoon en werk. De dinsdagmorgen wordt afgesloten met een homiletische lezing als toerusting tot prediking en pastoraat. Op de dinsdagmiddag is er altijd een lezing over een actueel maatschappelijk of politiek onderwerp met raakvlakken naar het pastoraat. Op woensdagmorgen wordt de conferentie afgesloten met een slotpreek.

© Copyright 2021 | Beheerderspaneel | Mogelijk gemaakt door DGN Websolutions